Kralendijk, - In een ingelaste vergadering heeft het Bestuurscollege vandaag uitvoerig stilgestaan bij de sociaal-economische impact van de maatregelen die zijn genomen om te voorkomen dat het coronavirus Bonaire bereikt en hoe die impact met gerichte maatregelen kan worden verzacht.

Uiteraard ligt de prioriteit van het Bestuurscollege bij het beschermen van de volksgezondheid, reden waarom het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) is geactiveerd dat op basis van adviezen van medische experts voortdurend afweegt of aanvullende maatregelen vereist zijn. Parallel daaraan, zo heeft het Bestuurscollege op voorstel van gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe besloten, is een taskforce geformeerd die zich concentreert op de effecten voor bedrijven en de werkgelegenheid.

Inzet is zo veel mogelijk te voorkomen dat ondernemers en zelfstandigen door het verlies aan omzet dat zij de komende periode lijden als gevolg van het wegblijven van toeristen failliet gaan en daardoor werknemers hun baan verliezen. Reeds afgelopen vrijdag heeft er een eerste door het Bestuurscollege geïnitieerde bijeenkomst met stakeholders (waaronder BONHATA, BHG, BBE, KvK, TCB, banken en Qredits) plaatsgevonden om de te verwachten gevolgen in kaart te brengen en te bespreken welke maatregelen op korte en de langere termijn nodig zijn.

In het verlengde daarvan hebben de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het weekend gezamenlijk een brief gestuurd naar de ministers Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin er met klem op wordt aangedrongen de extra steunmaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd ook van toepassing te verklaren voor Caribisch Nederland. Het gaat onder meer om een regeling voor werktijdverkorting, bijstandsverlening aan zelfstandigen en het borgstaan voor MKB-kredieten. Tevens is het kabinet verzocht een noodfonds voor de BES-eilanden op te zetten en te kijken naar mogelijkheden voor (tijdelijke) belastingverlichting. Op ambtelijk niveau is hierover reeds overlegd met de betrokken ministeries. De vandaag ingestelde taskforce zal in samenspraak met de genoemde stakeholders inventariseren welke maatregelen lokaal kunnen worden genomen en daarover zo spoedig mogelijk advies uitbrengen aan het Bestuurscollege. Gedacht wordt aan het realloceren van bestemmingsreserves, het naar voren halen van de uitvoering van (infrastructurele) projecten en het instellen van een uitstelperiode voor het aflossen van leningen. Het Bestuurscollege heeft de taskforce tevens gevraagd om met voorstellen te komen hoe, nadat de pandemie eenmaal is overwonnen, het economisch herstel kan worden bespoedigd

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

© [current-year] Bonaire Business & Employers Association | Website design by k-Dushi Marketing